Telefon+48 880 260 491

PARKING STRZEŻONY REGULAMIN

Regulamin niniejszy określa warunki umowy przechowania oraz obowiązki jej stron. Użytkownik pojazdu (Składający) przed uiszczeniem opłaty parkingowej zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i go zaakceptować. Uiszczanie opłaty oraz pobranie kwitu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 1

1.Z chwilą wjazdu pojazdu na parking oraz uiszczenia opłaty parkingowej dochodzi do zawarcia umowy przechowania.
2. Przedmiotem umowy przechowania jest wyłącznie samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenia fabryczne.

§ 2

1.Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.
2.Parking jest parkingiem strzeżonym.
3.Odpłatność korzystania z parkingu określa cennik usług parkingowych (bądź umowa przechowania) stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów:
- przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe
- jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania. Bez zgody pracownika parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu itp. W przypadku awarii pojazdu zdarzenie należy zgłosić obsłudze parkingu.
6. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązuje prawo drogowe.
7. W razie potrzeby ruchem na parkingu kieruje obsługa parkingu.
8. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
9. Osobom w stanie nietrzeźwym lub osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu obsługa parkingu może odmówić przyjęcia samochodu na parking oraz wydania z niego pojazdu.

§ 3

1. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu oraz wykupić kwit parkingowy. Pobrany kwit parkingowy należy zachować i przedstawić przy wyjeździe przy budce parkingowej. Jednocześnie obsługa parkingu odnotowuje w książce parkingu datę i godzinę przyjęcia, markę i model pojazdu oraz cechy szczególne pojazdu na życzenie klienta.
2. Pojazd należy pozostawić na miejscu wskazanym przez obsługę .
3. Osoba oddająca go na parking ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd i jego zabezpieczenia, a także dowód rejestracyjny (na żądanie pracownika parkingu) oraz zgłosić:
- wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
- dodatkowe wyposażenie zewnętrzne samochodu takie jak: antena, kołpaki, wycieraczki, reflektory przeciwmgielne itp.
4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponowi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.
5. Osoba oddająca pojazd na parking zobowiązana jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów alarmowych. W szczególności pozostawiony samochód winien mieć zamknięte i zablokowane wszelkie drzwi, okna i bagażnik, a także włączony alarm, jeżeli go posiada.
6. Użytkownik pojazdu ma obowiązek przed opuszczeniem pojazdu wyłączyć silnik i wszelkie urządzenia, takie jak radio, światła, ogrzewanie postojowe i inne.
7. W pojeździe nie wolno pozostawiać dokumentów tego pojazdu a także: łatwo psującej się żywności, żywych zwierząt, materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych ani innych uznawanych za niebezpieczne.

§ 4

1. Użytkownik nie powinien pozostawać na parkingu po wykonaniu czynności związanych z zaparkowaniem samochodu.
2. Jeżeli klient wchodzi na parking w celu zabrania z pojazdu swoich rzeczy powinien powiadomić o tym pracownika parkingu okazać bilet parkingowy lub identyfikator.

§ 5

1. W przypadku zgubienia pokwitowania pojazd może być wydany wyłącznie po okazaniu pracownikowi parkingu strzeżonego dowodu rejestracyjnego pojazdu, oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.
2.W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez pokwitowania, pracownik parkingu strzeżonego ma obowiązek wezwać policję.
3. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu próby dostania się do wewnątrz samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

§ 6

1.Jeżeli pojazd pozostawiony na parkingu posiada ładunek, użytkownik zobowiązany jest zgłosić obsłudze parkingu rodzaj ładunku i jego ilość, przedstawiając stosowne dokumenty.
2. Jezeli Składający nie zgłosi obsłudze postoju dłuższego niż 7 dni, lub nie podpisze umowy abonamentowej po upływie 7 dni obsługa zawiadomi policje w celu skontaktowania się z właścicielem pojazdu. Jeżeli ów próba nie przyniesie żądanych efektów pojazd zostanie usunięty z parkingu na koszt właściciela pojazdu.

§ 7

Składający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców, lub jego osoby towarzyszące. Ponosi również odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu.

§ 8

1.Przechowawca odpowiada za kradzieże lub uszkodzenie pozostawionych pojazdów, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę powstało w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przechowania pojazdu.
2. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz szkody spowodowane przez użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Przechowawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.
4. Przechowawca jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
6. W przypadku stwierdzenia zaistniałej szkody roszczenia będą rozpatrywane tylko w przypadku stwierdzenia ich przed wyjazdem z parkingu.
7. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe (np. z tytułu pożaru, który powstał na skutek wadliwej instalacji elektrycznej).

§ 9

1. W wypadku powstania sporów wynikających z wykonania umowy przechowania właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy wg siedziby Przechowawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wnioski i zastrzeżenia

Wszelkie reklamacje, wnioski i zastrzeżenia prosimy w formie pisemnej składać u obsługi parkingu, która przekaże je do rozpatrzenia lub wysyłać drogą mailową – biuro@parkingbalicelot24.pl
Parking Balice Lotnisko 24h
parkingbalicelot24.pl
tel. 880 260 491

Parking Strzeżony 24h 7 dni w tygodniu
Zaparkuj bezpiecznie w pobliżu lotniska
Ochrona Całodobowa